top of page
th.png
2000px-Flag_of_Vietnam.svg.png

ABOUT Youa

Global Cryptocurrency Business  Group

เราจะก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม
เพื่อการเติบโตร่วมกัน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับโลก

F . I . N . E .

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเข้ารหัสระดับโลกที่มุ่งไปที่ "แพลตฟอร์มธุรกิจการเข้ารหัสลับที่ดีที่สุดในโลก"

Finance

การลงทุน

Youa GF / Sujianqiji /  zhongqingchuang

IT

IT + Blockchian
(ข้อมูลขนาดใหญ่ + ฟินเทค

+ คอมเมิร์ซ)

YOA 

New Business

ธุรกิจใหม่

และการเงินใหม่

 

Golden Cross Infinity

Edu.&Enter.

การฝึกอบรมการจัดการ

และความบันเทิง ระดับมืออาชีพ

K-play Contents

โยอากรุ๊ป เป็น บริษัท ด้านแพลตฟอร์มการทำธุรกิจระดับโลกที่เป็นผู้นำในด้านการวางแผน
ละออกแบบธุรกิจชั้นนำของโลก ทั้งสินค้าสำหรับตลาดในประเทศและตลาดโลก รวมถึงการเติบโตผ่านการลงทุนและบ่มเพาะ
ในฐานะธุรกิจของ บริษัท เอสอาร์ ซึ่งมุ่งเน้นด้าน IT, FA (financing adbiser) และทำธุรกิจเติบโตขึ้นทั่วโลก

บริษัทผู้ถือหุ้นได้ก่อตั้งขึ้นและรวมกลุ่มในปีพ.ศ. 2560

VISION Youa

Our Dream
Comes Tru
e

'ความพยายามและความมุ่งมั่นสู่ความฝัน'

โยอา กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 100 ปีข้างหน้า
เราจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ของกลุ่มตามกลไกการเติบโตในอนาคต
「Our Dream Comes True」 มีขึ้นเพื่อให้ความพยายามที่จะทำให้ฝันเป็นจริงสำหรับทุกคนอยู่ร่วมกันกับ
โยอา กรุ๊ป

VISION
F.I.N.E.
bottom of page